Etický kodex
franšízového systému GEPARD REALITY

Preambule

GEPARD REALITY přijímá tento etický kodex jako soubor základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí majitelé franšíz, realitní makléři, zaměstnanci franšíz, členové statutárních orgánů franšízantů, zaměstnanci franšízora, členové statutárních orgánů franšízora, spolupracující osoby franšízora, spolupracující osoby franšíz – dále jen Spolupracující složky GEPARD REALITY. Jejich povinností je plnit všechna ustanovení a jednat v souladu s nimi. GEPARD REALITY řadí mezi své nejdůležitější úkoly zachování dobrého obchodního jména, důvěryhodnost, prestiž, kvalitně a profesionálně poskytované služby.

Zastupování zájmů klienta

Spolupracující složky GEPARD REALITY se zavazují hájit zájmy svých klientů, prosazovat je při každé příležitosti a současně se chovat spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům obchodu.

Spolupracující složky GEPARD REALITY jsou povinny vyhnout se všem formám chování, které mohou poškodit klienta, potenciálního klienta nebo dobré jméno společnosti GEPARD REALITY, spolupracujících finančních institucí a ostatních partnerů GEPARD REALITY. 

Spolupracující složky GEPARD REALITY se zavazují poskytovat profesionální služby všem klientům bez rozdílu jejich rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, fyzických a duševních omezení, vnějšího vzhledu, státní příslušnosti, nebo jiných odlišností.

Spolupracující složky GEPARD REALITY se zavazují poskytovat služby na úrovni určené společností GEPARD REALITY. Zároveň nebudou poskytovat žádné konzultace či služby mimo jejich profesionální kompetence.

Informace klientů považuje společnost GEPARD REALITY za důvěrné. 

Spolupracující složky GEPARD REALITY jsou povinny zajistit ochranu osobních údajů klientů a dalších účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Spolupracující složky GEPARD REALITY se zavazují, že se budou pravidelně účastnit školení a kurzů zvyšování kvalifikace, že budou aktivně získávat aktuální informace v oblastech, které mají vliv na sféru předmětu podnikání a cílevědomě zvyšovat svoji profesionální úroveň.

Spolupracující složky GEPARD REALITY se zavazují nepřijímat úplatky ani je sami neposkytovat, a to v jakékoli formě a z jakéhokoliv důvodu.

Spolupracující složky GEPARD REALITY se zavazují řídit se platnou legislativou (zejména občanským zákoníkem, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem o ochraně spotřebitele), interními pokyny GEPARD REALITY.

Průhlednost v postupu nabídky

Spolupracující složky GEPARD REALITY jsou povinny poskytovat přesné a pravdivé informace v jejich nabídce a prezentacích svých služeb. Zároveň nebudou lhát nebo uvádět klienty do omylu, budou se vyhýbat zveličování, vyvolání klamného dojmu a zatajení skutečností relevantních a významných pro vzájemnou spolupráci.
Spolupracující složky GEPARD REALITY se v průběhu práce budou snažit vyhnout veškerým konfliktním situacím s jinými zprostředkovateli, nebudou kritizovat jejich pracovní normy a činnost, ani se nebudou pokoušet získat nespravedlivé převahy.

Spolupracující složky GEPARD REALITY nepoužijí při snaze realizovat obchod žádné jiné prostředky, které by byly v rozporu s obchodními metodami legitimně uznávanými společností GEPARD REALITY nebo platnou legislativou České republiky. Společnost GEPARD REALITY považuje jakékoli praktiky, které jsou v rozporu se základními etickými principy a dobrými mravy za nepřípustné. Činnosti, které společnost GEPARD REALITY a všechny její Spolupracující složky vykonávají, jsou v souladu s obecně platným právním řádem.

Spolupracující složky GEPARD REALITY přizpůsobí způsob nabízení produktů úrovni znalostí a zkušeností klienta. Zejména se vyvarují zneužití nezkušenosti nebo důvěřivosti klienta.

Spolupracující složky GEPARD REALITY nesmí využívat při nabídce a prodeji produktů motiv strachu nebo využívat neštěstí či takových závažných okolností, které mohou vést ke zhoršení úsudku klienta, stejně se vyvarují nátlaku a jednání s pozice síly.

Užívání ochranných známek

Spolupracující složky GEPARD REALITY se aktivně a efektivně podílí na systematickém budování a podpoře značky GEPARD.

Spolupracující složky GEPARD REALITY jsou povinny dodržovat pravidla jednotného stylu komunikace, používání loga a dalších prvků corporate identity, která jsou popsaná v Design manuálu společnosti.

V Praze dne 1. 10. 2020